Omdat Wijk bij Duurstede aan de rand van de provincie ligt, moeten we wel eens extra ons best doen om de voor ons belangrijke punten op de agenda van de provinciale staten te krijgen.
Omdat Wijk bij Duurstede aan de rand van de provincie ligt, moeten we wel eens extra ons best doen om de voor ons belangrijke punten op de agenda van de provinciale staten te krijgen. (Foto: Ben Blom)

Provinciale Staten van groot belang

door Ben Blom

Op 20 maart zijn de provinciale verkiezingen. We hebben partijen naar hun opvatting gevraagd over de drie onderwerpen. Wonen: Huishoudens veranderen, het klassieke gezin van vader, moeder en enkele kinderen wordt vervangen door samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, stellen en alleenwonenden. Hiervoor zijn andere maar ook meer woningen nodig, zelfs als je niet wilt groeien. Mobiliteit: de provincie besluit over openbaar vervoer en het wegennet. Een betere ontsluiting van het bedrijventerrein valt onder hen evenals de file problematiek bij Odijk/Bunnik en het stoplicht in Doorn. Windmolens: De provincie gaat de beloofde capaciteit aan windenergie bij lange na niet halen, scoort als slechtste provincie op dat gebied. Het huidige provinciale coalitieakkoord wil geen windmolens plaatsen zonder draagvlak. Als dit voorbehoud na de verkiezingen vervalt, verliest het Wijks coalitieakkoord op dit punt zijn werking: de Provincie bepaalt en niet de gemeente.

Inwoners kiezen de statenleden, niet de leden van de eerste kamer.

Antwoorden die de partijen gaven over wonen, mobiliteit en windmolens:

VVD 9 zetels
Er komen geen windmolens in Wijk bij Duurstede zonder lokaal draagvlak.
Zeker 250 huizen bouwen op de Geer III. Meer als ontsluiting verbeterd: onderzoek naar een extra grote weg, een snelfietspad naar Utrecht, en een fietstunnel bij de rotonde de Geer voor meer doorstroming en veiligheid fietsers en auto's.

D66 9 zetels
Wonen: D66 wil bouwen rondom (OV-)knooppunten. In Wijk zo veel als mogelijk binnenstedelijk.
N229/N227: optimaliseren van de doorstroming op bestaande wegen; ook bij rotonde Cothen (in de spits) en aansluiting op de A12.
Wind: D66 staat voor schone energie vanuit zon, water én wind. Lokale initiatieven die daaraan bijdragen steunen we, zeker als opbrengsten mede ten goede komen aan omwonenden.

CDA 6 zetels
Al vele jaren stellen wij voor om een extra weg richting Houten/Nieuwegein/Utrecht aan te leggen langs het Amsterdams Rijnkanaal. Ook een extra baan (spitsstrook) langs de N229 is een te onderzoeken optie. Windmolens: alleen als er een aantoonbaar draagvlak onder omwonenden is. Om de leefbaarheid te behouden moeten er snel veel betaalbare woningen gebouwd worden.

PvdA 5 zetels
Tenminste 1000 woningen toevoegen, ook de locatie De Geer III voor de vitaliteit en betere ontsluiting bedrijventerrein.
Voor de groei en ontwikkeling van Wijk dient een goede aansluiting van N227 en N229 op de A12 gerealiseerd te worden.
Windmolens alleen als draagvlak voor is en de opbrengsten ook bij omwonenden komen.

PVV 4 zetels
De PVV pleit al vele jaren voor meer mogelijkheden om te bouwen aan de randen van gemeenten en het vergroten van de capaciteit van provinciale wegen. Om talloze redenen zijn wij tegen windmolens (o.a. gezondheidsschade, verziekt landschap). Het college (VVD, CDA, D66, GroenLinks) voert al 8 jaar precies tegenovergesteld beleid.

SP 4 zetels
Mobiliteit: N227: oplossing nodig voor het knelpunt Doorn. Financiële steun van de Provincie. Pilot tractoren op de hoofdrijbaan tussen Cothen en Langbroek. N229: zonder oplossing bij Bunnik heeft verbreding geen zin.
Windmolens: Ja, als bewoners meer betrokken zijn en financieel voordeel ervaren. Woningbouw: 500 woningen in de Geer III.

GroenLinks 4 zetels
GroenLinks wil doorpakken met de aanpak van klimaatverandering: met zonnepanelen en ook windmolens. Via de EigenWijkse energie Coöperatie kunnen inwoners meeprofiteren. We bouwen meer woningen, maar beschermen het groene landschap: met inbreiding, kwalitatieve hoogbouw en beperkte uitbreiding. We willen beter OV en snelfietsroutes om de drukte op N-wegen te verminderen.

ChristenUnie 3 zetels
De ChristenUnie wil niet alleen bouwen bij grote steden, maar ook elders. Met aandacht voor groen en leefbaarheid. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie is er al meer geld voor kleine kernen, zoals Cothen.
Veiligheid, ook voor fietsers, staat voor ons centraal bij provinciale wegen.
Van windmolens moeten omwonenden geen last hebben, maar juist profiteren.

PvdD 2 zetels
Om verkeersproblemen op te lossen, kiest de Partij voor de Dieren(PvdD) voor goed en betaalbaar openbaar vervoer en voor snelle en veilige fietsverbindingen. Op plekken waar er geen negatieve effecten voor de natuur zijn, kan windenergie een duurzame optie zijn. Bij woningtekorten: geschikte leegstaande bedrijventerreinen, kantoren en winkelpanden worden omgebouwd tot betaalbare woonruimtes.

SGP 2 zetels
SGP Utrecht heeft zich de afgelopen periode ingezet voor woningbouw in Wijk bij Duurstede en we hebben ons juist verzet tegen de windmolens bij Goyerbrug. Helaas stuitten wij op een meerderheid die er anders over denkt. Steunt u de inbreng van de SGP? Stem dan op 20 maart SGP!

50plus 1 zetel
50PLUS vindt dat er met spoed de problemen voor de doorstromen van de N227 en N229 moeten worden aangepakt. Zeker voor de ochtendspits om de doorstroming te bevorderen. 50PLUS vindt: Alleen windmolens bij draagvlak en ver buiten de bebouwde kom. De provincie moet ruimhartiger met de rode contouren omgaan om de opdracht van de provincie om meer woningen te bouwen in te vullen.

DENK Geen reactie ontvangen

U26 GEMEENTEN nieuw
Stimulering lokale werkgelegenheid zal minder gebruik provinciale wegen en groei van lokale economie realiseren. Windmolens op land tegengaan: plaatsing alleen daar waar mogelijk, anders alternatieven onderzoeken en inzetten. Wijk bij Duurstede en kernen vitaal houden door: voldoende bouw, op peil houden voorzieningenniveau, tegengaan vergrijzing.

Forum voor Democratie Geen reactie ontvangen

Gedeputeerde Staten
De Provinciale Staten heeft een dagelijks bestuur o.l.v. de nieuwe Commissaris van de Koning Hans Oosters en gedeputeerden: Pim van den Berg D66, Dennis Straat VVD; Mariëtte Pennarts-Pouw GroenLinks, Mirjam Maasdam CDA

Deze Gedeputeerde Staten hebben, net als onze B&W een coalitieakkoord gesloten. Voor windenergie heeft de Provinciale Staten een speciaal mandaat waarmee ze besluiten van een gemeente teniet kan doen. In de afgelopen periode heeft de provincie om draagvlak gevraagd voordat een windmolen kon worden geplaatst. Deze voorwaarde kan in een volgend akkoord ontbreken.

Meer berichten